Vedtekter Nittedal strykeorkester

Publisert av Kjetil Måseide den 08.03.18. Oppdatert 02.12.18.

Vedtekter for Nittedal Strykeorkester

§ 1 Navn, formål og organisasjon

 

Nittedal Strykeorkester (tidligere Nittedal Skoleorkester), stiftet 28. august 1979, er tilsluttet De Unges Orkesterforbund (UNOF).

 

Orkesterets formål er å vekke og utvikle interessen for musikk og spilleglede ved å

 • organisere individuell undervisning og orkestersamspill

 

 • organisere kammermusikkgrupper eller andre hensiktsmessige grupperinger, gjerne i samarbeid med andre kultur- og musikkorganisasjoner i Nittedal kommune og i Akershus fylke.

 

 • bidra til utvikling av et godt kameratskap og positivt læringsmiljø

 

 • Være en synlig aktør i lokalmiljøet gjennom små og større konserter og musikalske bidrag.

 

 

 

§ 2 MEDLEMSKAP OG PLIKTER

 

 1. Medlemskap

   

   1. Nye medlemmer tas opp f.o.m. 2. klasse. Søkeren og dennes foresatte forplikter seg til å følge orkesterets vedtekter.

     

   2. Medlemmer av orkesteret er aktive utøvere som aspiranter og i samspill

     

   3. Aspiranter tas opp på spesielle vilkår som er fastsatt i Håndbok for styremedlemmer i Nittedal Strykeorkester. Det tilbys 2 prøvetimer uten videre forpliktelser. Hvis aspiranten ikke ønsker å fortsette må dette meddeles lærer og styreleder innen 1 uke etter siste prøvetime. Hvis aspirantens foresatte ikke melder fra, gjelder medlemskapet for aspirant med vanlige vilkår for oppsigelse og økonomiske forpliktelser, jfr. §2 

     

   4. Overgang fra aspirant til ordinære medlem er fastsatt i Håndbok for styremedlemmer i Nittedal Strykeorkester. Øvre aldersgrense er 19 år. Eldre elever kan fortsette å være medlem så lenge de ikke fortrenger yngre elever fra ressursene fra Kulturskolen i Nittedal, gitt i form av subsidiert individuell undervisningstid. Ordinære medlemmer over 12 år er valgbare som orkesterets representant i styret.

     

   5. Voksne medlemmer er 19 år eller eldre. Disse betaler særskilt kontingent, som også dekker instrumentforsikring og medlemskap i De Unges Orkesterforbund (UNOF). Voksne medlemmer får ordinært ikke individuell undervisning innenfor rammene fra Nittedal Kulturskole, men kan delta fullt ut i orkestergrupper. Voksne medlemmer har ikke dugnadsplikt.

     

  1. Pliktene

    

   1. Medlemmet plikter å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser fastsatt av årsmøtet. Dersom økonomiske forpliktelser ikke innfris senest 1 – en – måned etter betalingsfrist kan styret si opp medlemskapet.

     

   2. Medlemmet plikter å delta på øvelser, både i individuell undervisning og samspill, samt delta ved orkesterets øvrige konserter og arrangementer. Gyldig forfall skal meldes til dirigent og instruktør i god tid. I samråd med dirigent og eller lærer kan man søke styret (skriftlig) om spesielle løsninger for undervisning.

     

   3. Etter avtale med styret kan medlemmer søke permisjon for opptil 2 semestre. Permisjonssøknad sendes styret en – 1 - måned før permisjonen starter og senest 4 uker etter semesterstart. Søknad om permisjon kan innvilges med betalingsfritak kun dersom plassen kan benyttes av et annet medlem i permisjonstiden. Hvis medlemmet leverer tilbake instrumentet i permisjonstiden, betales halvparten av instrumentavgiften. Om medlemmet velger å beholde instrumentet i permisjonstiden, betales full instrumentavgift. For oppsigelse i permisjonstiden gjelder reglene i vedtektene.

     

   4. Medlemmet skal opptre høflig, være oppmerksomme og for øvrig vise god oppførsel. Et medlem som ikke følger disse påbud, kan bortvises for kortere eller lengre tid. Ved gjentatte forseelser avgjør styret om medlemmet skal bortvises for alltid.

     

   5. Medlemmet er ansvarlig for utlånt instrument, noter og annet utstyr som stilles til disposisjon. Ved instrumentskade plikter medlemmet straks å ta kontakt med materialforvalter og straks få reparert instrumentet. Skader må dekkes ved uaktsomhet. Vanlig beløp er inntil egenandel som angitt i gjeldende forsikringsavtale. Medlemmet kan få låne et instrument hvis reparasjon varer lengre enn 14 dagen og det er instrumenter tilgjengelig. Det lånte instrumentet må leveres tilbake etter 4 uker, ellers må medlemmet betaler ny instrumentavgift.

     

   6. Ordinær oppsigelse skjer ved sesongslutt i juni. Ved oppsigelsen utenom sesongslutt gjelder 3 måneders oppsigelsestid. Melding skal sendes skriftlig til styret, og skal være attestert av foresatte for elever under 18 år. Medlemskap og semesteravgift (kontingent) gjelder ut oppsigelses - semesteret. Instrumentet skal leveres til materialforvalter senest ved sluttdato.

     

    § 3 STYRET OG DETS OPPGAVER

     

  1. Orkesteret ledes av et styre som består av minst 5 representanter fra foreldre og det er ønskelig med 1 representant fra orkesterets ordinære medlemmer over 12 år.

    

  2. Kunstnerisk leder er ikke ordinært medlem av styret, men har møte- og forslagsrett.

    

  3. Styret konstituerer seg på første møte, senest 4 uker etter årsmøtet slik at følgende funksjoner blir dekket: leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, dugnadsleder og informasjonsansvarlig. Nestleder fungerer som leder til ny leder er valgt. Varamedlemmer rykker opp i styret om det er nødvendig for å dekke alle verv. Vervene kan kombineres om dette er tjenlig.

    

  4. Materialforvalter er ikke ordinært medlem av styret, men har møte- og forslagsrett.

    

   § 4 ÅRSMØTE

    

   Styret innkaller til årsmøte i løpet av januar hvert år med minst 14 dagers varsel. Til årsmøtet har følgende stemmerett:

    

  1. Sittende styre (i saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap)

  2. Foresatte til medlemmer eller orkesterets medlemmer over 12 år. Hver familie har 1 - én stemme.

    

  3. Årsmøtet konstitueres slik:

   • Valg av møteleder og referent

   • Registrering av frammøtte

   • Godkjenning av innkalling og saksliste

     

     

  1. Årsmøtet behandler:

   • Konstituering av møtet

   • Årsmelding

   • Regnskap med revisjon

   • Fastsetting av kontingent

   • Valg –

    • 5 styremedlemmer (Det bør tilstrebes at leder og nesteleder ikke går ut av styret samtidig)

    • Orkesterets representant (over 12 år)

    • 2 vararepresentanter

    • Hvert verv varer i 2 år med mulighet for gjenvalg. 

    • Saker som er fremmet av styret og saker innkommet til styret minst 14 dager før årsmøtet

      

     Valgkomité er representantene som går ut av styret.

      

     Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 10 av de meningsberettigede ber om det.

      

     § 5 UTMELDING AV DE UNGES ORKESTERFORBUND

      

     Utmelding skal vedtas ved skriftlig avstemning på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de frammøtte med stemmerett.

      

     § 6 OPPLØSNING

      

     Oppløsning kan bare foretas på årsmøte, og krever 2/3 flertall av de frammøtte med stemmerett. Forslag med begrunnelse må sendes ut til medlemmene minst 6 uker før årsmøtet.

      

     Orkesterets instrumenter og andre eiendeler lagres i samråd med Kulturskolen i Nittedal eller kommunestyret i påvente av gjenopprettelse av orkesteret.

      

Nittedal, januar 1980

 

Siste revisjon 8.mars 2018, årsmøte